Суббота, 2020-01-25, 6:34 PM
Главная страница | Регистрация | Вход Приветствую Вас заблудившийся пакет | RSS
Меню сайта

Категории каталога
Программирование [58]
.. все с этим делом связаное..
Нейронные сети [4]
Нейронные сети, использование алгоритмы роботы
OC [6]
Unix, FreeBSD, Windows, Linux Описание, совети, секреты, настройки
WEB [25]
web-programming и все с этим связаное
Сети [2]
Описание сетей, сетевых технологий, настройки и некоторые секреты
Мабила [9]
Описание мобильных технологий, программинг под мабилу, и просто интересные моменты
Разное [10]
то что не вошло в другие категории.. прикольные истории про программеров и деятелей информационной индустрии
История [6]
История этого компьтерного мира и некоторых ее учасников
FREE [3]
free on the web..

Наш опрос
Какие категории сайта вам самые интересные?

Результаты · Архив опросов

Всего ответов: 138

Начало » Статьи » Нейронные сети

Детальний опис компонент нейронних мереж

Детальний опис компонент нейронних мереж

Сучасні дослідження фізіології мозку відкривають лише обмежене розуміння роботи нейронів і процесу мислення. Дослідники працюють як в біологічній, так і в інженерній галузях для розшифрування ключових механізмів нейронної обробки, що допомагає створювати потужніші і більш стислі нейромережі.

Розширена модель штучного нейрона

Поглиблені уявлення щодо будови біологічного дозволяють представити модель технічного нейрона в розширеному вигляді, деталізована структура якого наведена на рис. 1, де 1 - суматор, який моделює функції тіла біологічного нейрона; 2 - функціональний перетворювач, що виконує роль аксонного горбка; 3 - збуджуючий синапс; 4 - гальмуючий синапс; 5 - вхідний сигнал; 6 - дихотомічне галуження вхідного сигналу; 7 - вихідний сигнал; 8 - дихотомічне галуження вихідного сигналу; 9 - прямий зв'язок, що відповідає аксодендритному зв'язку між біологічними нейронами; 10 - зворотній (аксосоматичний) зв'язок.

Рис. 1. Розширена модель нейронного елемента

Підставою для деталізації моделі нейронного елемента можна вважати встановлення нових фактів в області нейрофізіології, зокрема:

 1. Наявність декількох місць синаптичного контакту.
 2. Дихотомічне галуження дендритів різних порядків, що відповідає логічним операціям "І", "АБО", "Виключаюче АБО", виділення максимального або мінімального сигналу в технічних аналогах.
 3. Різні діаметри стовбурових дендритів, гілок, що безпосередньо прилягають до тіла нейрона, причому величина діаметра визначає степінь важливості інформації, яка проходить через дендрит.
 4. Наявність "доріжок" на поверхні соми, які проходять від головних стовбурних дендритів до аксона, що обумовлює наявність паралельних шляхів обробки інформації і надає можливість застосування логічних операцій над сигналами, які надходять від різних стовбурових дендритів.
 5. Особливості функціонування аксонного горбка; власне аксонний горбок встановлює передатну функцію нейрона, яка має набагато складнішу форму від прийнятих в нейромережевих технологіях сигмоїдальних або лінійних передатних функцій.
 6. Наявність дихотомічного галуження аксона; у вузлах галуження відбувається керування проходженням сигналу, що залежить від співвідношення діаметрів різних гілок аксона; при математичному моделюванні ці особливості можна реалізувати за допомогою логічних операцій.
 7. Наявність зворотного аксосоматичного зв'язку, що вже знайшло свою реалізацію при побудові рекурентних нейромереж.

Поглиблені знання відносно будови біологічного нейрона, як ефективного перетворюючого інструмента, можна розглядати як джерело базових ідей та концепцій по створенню нових парадигм нейромереж не лише на даний час, але і на віддалену перспективу.

Компоненти штучного нейрона

Незалежно від розташування та функціонального призначення, всі штучні нейронні елементи мають спільні компоненти. Розглянемо сім основних компонент штучного нейрона.

Компонента 1. Вагові коефіцієнти. При функціонуванні нейрон одночасно отримує багато вхідних сигналів. Кожен вхід має свою власну синаптичну вагу, яка надає входу вплив, необхідний для функції суматора елемента обробки. Ваги є мірою сили вхідних зв'язків і моделюють різноманітні синаптичні сили біологічних нейронів. Ваги суттєвого входу підсилюються і навпаки вага несуттєвого входу примусово зменшується, що визначає інтенсивність вхідного сигналу. Ваги можуть змінюватись відповідно до навчальних прикладів, топології мережі та навчальних правил.

Компонента 2. Функція суматора. Першим кроком дії нейрону є обчислення зваженої суми всіх входів. Математично, вхідні сигнали та відповідні їм ваги представлені векторами (х10, х20 ... хn00) та (w10, w20 . . . wn00). Добуток цих векторів є загальним вхідним сигналом. Спрощеною функцією суматора є множення кожної компоненти вектора х на відповідну компоненту вектора w: вхід1 = х10 * w10, вхід2 = х20 * w20, і знаходження суми всіх добутків: вхід1 + вхід2 + . . . + вхідn. Результатом є єдине число, а не багатоелементний вектор.

Функція суматора може бути складнішою, наприклад, вибір мінімуму, максимуму, середнього арифметичного, добутку або виконувати інший нормалізуючий алгоритм. Вхідні сигнали та вагові коефіцієнти можуть комбінуватись багатьма способами перед надходженням до передатної функції. Особливі алгоритми для комбінування входів нейронів визначаються обраними мережною архітектурою та парадигмою.

В деяких нейромережах функції суматора виконують додаткову обробку, так звану функцію активації, яка зміщує вихід функції суматора відносно часу. На жаль, функції активації на теперішній час обмежено досліджені і більшість сучасних нейронних реалізацій використовують функцію активації "тотожності", яка еквівалентна її відсутності. Цю функцію доцільніше використовувати як компоненту мережі в цілому, ніж як компоненту окремого нейрона.

Компонента 3. Передатна функція. Результат функції суматора є зваженою сумою вхідних сигналів, що перетворюється у вихідний сигнал через алгоритмічний процес відомий як передатна функція. У передатній функції для визначення виходу нейрона загальна сума порівнюється з деяким порогом. Якщо сума є більшою за значення порогу, елемент обробки генерує сигнал, в противному випадку сигнал не генерується або генерується гальмуючий сигнал.

Переважно застосовують нелінійну передатну функцію, оскільки лінійні (прямолінійні) функції обмежені і вихід є просто пропорційним до входу. Застосування лінійних передатних функцій було проблемою у ранніх моделях мереж, і їх обмеженість та недоцільність була доведена в книзі Мінскі та Пейперта "Перцептрони".

На рис. 2 зображені типові передатні функції.

Рис 2. Типові передатні функції

Для простої передатної функції нейромережа може видавати 0 та 1, 1 та -1 або інші числові комбінації. Передатна функція в таких випадках є "жорстким обмежувачем" або пороговою функцією (рис. 2а).

Інший тип передатної функції лінійна з насиченням віддзеркалює вхід всередині заданого діапазону і діє як жорсткий обмежувач за межами цього діапазону. Це лінійна функція, яка відсікається до мінімальних та максимальних значень, роблячи її нелінійною (рис. 2б).

Наступним вибором є сигмоїда або S-подібна крива, яка наближує мінімальне та максимальне значення у асимптотах і називається сигмоїдою (рис. 2в), коли її діапазон [0, 1], або гіперболічним тангенсом (рис. 2г), при діапазоні [-1, 1]. Важливою рисою цих кривих є неперервність функцій та їх похідних. Застосування сигмоїдних функцій надає добрі результати і має широке застосування.

Зрештою, для різних нейромереж можуть вибиратись інші передатні функції.

Перед надходженням до передатної функції до вхідного сигналу деколи додають однорідне розподілений випадковий шум, джерело та кількість якого визначається режимом навчання. В літературі цей шум, згадується як "температура" штучних нейронів, яка надає математичній моделі елемент реальності.

Компонента 4. Масштабування. Після передатної функції вихідний сигнал проходить додаткову обробку масштабування, тобто результат передатної функції множиться на масштабуючий коефіцієнт і додається зміщення.

Компонента 5. Вихідна функція (змагання). По аналогії з біологічним нейроном, кожний штучний нейрон має один вихідний сигнал, який передається до сотень інших нейронів. Переважно, вихід прямо пропорційний результату передатної функції. В деяких мережних топологіях результати передатної функції змінюються для створення змагання між сусідніми нейронами. Нейронам дозволяється змагатися між собою, блокуючи дії нейронів, що мають слабий сигнал. Змагання (конкуренція) може відбуватись між нейронами, які знаходяться на одному або різних прошарках. По-перше, конкуренція визначає, який штучний нейрон буде активним і забезпечить вихідний сигнал. По-друге, конкуруючі виходи допомагають визначити, який нейрон буде брати участь у процесі навчання.

Компонента 6. Функція похибки та поширюване назад значення. У більшості мереж, що застосовують контрольоване навчання обчислюється різниця між спродукованим та бажаним виходом. Похибка відхилення (біжуча похибка) перетворюється функцією похибки відповідно заданій мережній архітектурі. В базових архітектурах похибка відхилення використовується безпосередньо, в деяких парадигмах використовується квадрат або куб похибки зі збереженням знаку.

Після проходження всіх прошарків біжуча похибка поширюється назад до попереднього прошарку і може бути безпосередньо похибкою або похибкою, масштабованою певним чином залежно від типу мережі (наприклад похідною від передаточної функції). Це поширюване назад значення враховується в наступному циклі навчання.

Компонента 7. Функція навчання. Метою функції навчання є налаштування змінних ваг з'єднань на входах кожного елемента обробки відповідно до певного алгоритму навчання для досягнення бажаного результату. Існує два типи навчання: контрольоване та неконтрольоване. Контрольоване навчання вимагає навчальної множини даних або спостерігача, що ранжує ефективність результатів мережі. У випадку неконтрольованого навчання система самоорганізовується за внутрішнім критерієм, закладеним в алгоритм навчання.

Архітектура з'єднань штучних нейронів

Об'єднуючись у мережі, нейрони утворюють системи обробки інформації, які забезпечують ефективну адаптацію моделі до постійних змін з боку зовнішнього середовища. В процесі функціонування мережі відбувається перетворення вхідного вектора сигналів у вихідний. Конкретний вид перетворення визначається як архітектурою нейромережі так і характеристиками нейронних елементів, засобами керування та синхронізації інформаційних потоків між нейронами. Важливим фактором ефективності мережі є встановлення оптимальної кількості нейронів та типів зв'язків між ними.При описі нейромереж використовують кілька усталених термінів, які в різних джерелах можуть мати різне трактування, зокрема:

 • структура нейромережі - спосіб зв'язків нейронів у нейромережі;
 • архітектура нейромережі - структура нейромережі та типи нейронів;
 • парадигма нейромережі - спосіб навчання та використання; іноді вміщує і поняття архітектури.

На основі однієї архітектури можуть бути реалізовані різні парадигми нейромережі і навпаки.

Серед відомих архітектурних рішень виділяють групу слабозв'язаних нейронних мереж, у випадку, коли кожний нейрон мережі зв'язаний лише із сусідніми.

Навпаки, якщо входи кожного нейрона зв'язані з виходами усіх решта нейронів, тоді мова йде про повнозв'язані нейромережі.

Рис. 3. Слабозв'язані нейромережі Рис. 4. Повнозв'язана мережа

Зрозуміло, що такий поділ носить дещо теоретичний характер. Аналізуючи найбільш відомі на даний час розробки нейромереж, слід зазначити, що самим поширеним варіантом архітектури є багатошарові мережі. Нейрони в даному випадку об'єднуються у прошарки з єдиним вектором сигналів входів. Зовнішній вхідний вектор подається на вхідний прошарок нейронної мережі (рецептори). Виходами нейронної мережі є вихідні сигнали останнього прошарку (ефектори). Окрім вхідного та вихідного прошарків, нейромережа має один або декілька прихованих прошарків нейронів, які не мають контактів із зовнішнім середовищем.

Рис. 5. Багатошаровий тип з'єднання нейронів

Зв'язки між нейронами різних прошарків називають проективними. Зв'язки скеровані від вхідних прошарків до вихідних називаються аферентними, в інакшому випадку, при зворотному напрямку зв'язків - еферентними. Зв'язки між нейронами одного прошарку відносять до бічних (латеральних).

Фактично, по архітектурі зв'язків, більшість відомих нейромереж, що знайшли практичне застосування, можна згрупувати у два великих класи:

 1. Мережі прямого поширення (з односкерованими послідовними зв'язками).
 2. Мережі зворотного поширення (з рекурентними зв'язками).

На схемі представлені назви найбільш типових архітектур мереж, що в свою чергу мають багато модифікацій та можуть бути складниками у інших мережах.

Нейронні мережі

   Мережі прямого поширенняРекурентні мережі
  • Перцептрони
  • Мережа Хопфілда
  • Мережа Back Propagation
  • Мережа адаптивної резонансної теорії
  • Мережа зустрічного поширення
  • Двоскерована асоціативна пам'ять
  • Карта Кохонена
  •  

   Мережі прямого поширення відносять до статичних, так як на задані входи нейронів надходить не залежний від попереднього стану мережі вектор вхідних сигналів. Рекурентні мережі вважаються динамічними, тому що за рахунок зворотних зв'язків (петель) входи нейронів модифікуються в часі, що приводить до змін станів мережі.

   Оригінальність нейромереж, як аналога біологічного мозку, полягає у здібності до навчання за прикладами, що складають навчальну множину. Процес навчання нейромереж розглядається як налаштування архітектури та вагових коефіцієнтів синаптичних зв'язків відповідно до даних навчальної множини так, щоб ефективно вирішити поставлену задачу. Виділяють варіанти контрольованого та неконтрольованого навчання.

   Навчання штучної нейронної мережі

   Контрольоване навчання

   Величезна більшість рішень отримана від нейромереж з контрольованим навчанням, де біжучий вихід постійно порівнюється з бажаним виходом. Ваги на початку встановлюються випадково, але під час наступних ітерації коректуються для досягнення близької відповідності між бажаним та біжучим виходом. Створені методи навчання націлені на мінімізації біжучих похибок всіх елементів обробки, яке створюється за якийсь час неперервною зміною синаптичних ваг до досягнення прийнятної точності мережі.

   Перед використанням, нейромережа з контрольованим навчанням повинна бути навченою. Фаза навчання може тривати багато часу, зокрема, у прототипах систем, з невідповідною процесорною потужністю навчання може займати декілька годин. Навчання вважається закінченим при досягненні нейромережею визначеного користувачем рівня ефективності. Цей рівень означає, що мережа досягла бажаної статистичної точності, оскільки вона видає бажані виходи для заданої послідовності входів. Після навчання ваги з'єднань фіксуються для подальшого застосування. Деякі типи мереж дозволяють під час використання неперервне навчання, з набагато повільнішою оцінкою навчання, що допомагає мережі адаптуватись до повільно змінюючихся умов.

   Навчальні множини повинні бути досить великими, щоб містити всю необхідну інформацію для виявлення важливих особливостей і зв'язків. Але і навчальні приклади повинні містити широке різноманіття даних. Якщо мережа навчається лише для одного прикладу, ваги старанно встановлені для цього прикладу, радикально змінюються у навчанні для наступного прикладу. Попередні приклади при навчанні наступних просто забуваються. В результаті система повинна навчатись всьому разом, знаходячи найкращі вагові коефіцієнти для загальної множини прикладів. Наприклад, у навчанні системи розпізнавання піксельних образів для десяти цифр, які представлені двадцятьма прикладами кожної цифри, всі приклади цифри "сім" не доцільно представляти послідовно. Краще надати мережі спочатку один тип представлення всіх цифр, потім другий тип і так далі.

   Головною компонентою для успішної роботи мережі є представлення і кодування вхідних і вихідних даних. Штучні мережі працюють лише з числовими вхідними даними, отже, необроблені дані, що надходять із зовнішнього середовища повинні перетворюватись. Додатково необхідне масштабування, тобто нормалізація даних відповідно до діапазону всіх значень. Попередня обробка зовнішніх даних, отриманих за допомогою сенсорів, у машинний формат спільна для стандартних комп'ютерів і є легко доступною.

   Якщо після контрольованого навчання нейромережа ефективно опрацьовує дані навчальної множини, важливим стає її ефективність при роботі з даними, які не використовувались для навчання. У випадку отримання незадовільних результатів для тестової множини, навчання продовжується. Тестування використовується для забезпечення запам'ятовування не лише даних заданої навчальної множини, але і створення загальних образів, що можуть міститись в даних.

   Неконтрольоване навчання

   Неконтрольоване навчання може бути великим надбанням в майбутньому. Воно проголошує, що комп'ютери можуть самонавчатись у справжньому роботизованому сенсі. На даний час, неконтрольоване навчання використовується мережах відомих, як самоорганізовані карти (self organizing maps), що знаходяться в досить обмеженому користуванні, але доводячи перспективність самоконтрольованого навчання. Мережі не використовують зовнішніх впливів для коректування своїх ваг і внутрішньо контролюють свою ефективність, шукаючи регулярність або тенденції у вхідних сигналах та роблять адаптацію згідно навчальної функції. Навіть без повідомлення правильності чи неправильності дій, мережа повинна мати інформацію відносно власної організації, яка закладена у топологію мережі та навчальні правила.

   Алгоритм неконтрольованого навчання скерований на знаходження близькості між групами нейронів, які працюють разом. Якщо зовнішній сигнал активує будь-який вузол в групі нейронів, дія всієї групи в цілому збільшується. Аналогічно, якщо зовнішній сигнал в групі зменшується, це приводить до гальмуючого ефекту на всю групу.

   Конкуренція між нейронами формує основу для навчання. Навчання конкуруючих нейронів підсилює відгуки певних груп на певні сигнали. Це пов'язує групи між собою та відгуком. При конкуренції змінюються ваги лише нейрона-переможця.

   Оцінки навчання

   Оцінка ефективності навчання нейромережі залежить від декількох керованих факторів. Теорія навчання розглядає три фундаментальні властивості, пов'язані з навчанням: ємність, складність зразків і обчислювальна складність. Під ємністю розуміють, скільки зразків може запам'ятати мережа, і які межі прийняття рішень можуть бути на ній сформовані. Складність зразків визначає число навчальних прикладів, необхідних для досягнення здатності мережі до узагальнення. Обчислювальна складність напряму пов'язана з потужністю процесора ЕОМ.

   Правила навчання

   У загальному використанні є багато правил навчання, але більшість з цих правил є деякою зміною відомого та найстаршого правила навчання, правила Хеба. Дослідження різних правил навчання триває, і нові ідеї регулярно публікуються в наукових та комерційних виданнях. Представимо декілька основних правил навчання.

   Правило Хеба. Опис правила з'явився у його книзі "Організація поведінки" у 1949 р. "Якщо нейрон отримує вхідний сигнал від іншого нейрону і обидва є високо активними (математично мають такий самий знак), вага між нейронами повинна бути підсилена". При збудженні одночасно двох нейронів з виходами (хj, уі) на k-тому кроці навчання вага синаптичного з'єднання між ними зростає, в інакшому випадку - зменшується, тобто

   D Wij(k)=r xj (k) yi (k),

   де r - коефіцієнт швидкості навчання.

   Може застосовуватись при навчанні "з вчителем" і "без вчителя".

   Правило Хопфілда. Є подібним до правила Хеба за винятком того, що воно визначає величину підсилення або послаблення. "Якщо одночасно вихідний та вхідний сигнал нейрона є активними або неактивними, збільшуємо вагу з'єднання оцінкою навчання, інакше зменшуємо вагу оцінкою навчання".

   Правило "дельта". Це правило є подальшою зміною правила Хеба і є одним із найбільш загально використовуваних. Це правило базується на простій ідеї неперервної зміни синаптичних ваг для зменшення різниці ("дельта") між значенням бажаного та біжучого вихідного сигналу нейрона.

   DWij= xj (di - yi).

   За цим правилом мінімізується середньоквадратична похибка мережі. Це правило також згадується як правило навчання Відрова-Хофа та правило навчання найменших середніх квадратів.

   У правилі "дельта" похибка отримана у вихідному прошарку перетворюється похідною передатної функції і послідовно пошарово поширюється назад на попередні прошарки для корекції синаптичних ваг. Процес зворотного поширення похибок мережі триває до досягнення першого прошарку. Від цього методу обчислення похибки успадкувала своє ім'я відома парадигма FeedForward BackPropagation.

   При використанні правила "дельта" важливим є невпорядкованість множини вхідних даних. При добре впорядкованому або структурованому представленні навчальної множини результат мережі може не збігтися до бажаної точності і мережа буде вважатись нездатною до навчання.

   Правило градієнтного спуску. Це правило подібне до правила "дельта" використанням похідної від передатної функції для змінювання похибки "дельта" перед тим, як застосувати її до ваг з'єднань. До кінцевого коефіцієнта зміни, що діє на вагу, додається пропорційна константа, яка пов'язана з оцінкою навчання. І хоча процес навчання збігається до точки стабільності дуже повільно, це правило поширене і є загально використовуване.

   Доведено, що різні оцінки навчання для різних прошарків мережі допомагає процесу навчання збігатись швидше. Оцінки навчання для прошарків, близьких до виходу встановлюються меншими, ніж для рівнів, ближчих до входу.

   Навчання методом змагання. На відміну від навчання Хеба, у якому множина вихідних нейронів може збуджуватись одночасно, при навчанні методом змагання вихідні нейрони змагаються між собою за активізацію. Це явище відоме як правило "переможець отримує все". Подібне навчання має місце в біологічних нейронних мережах. Навчання за допомогою змагання дозволяє кластеризувати вхідні дані: подібні приклади групуються мережею відповідно до кореляцій і представляються одним елементом.

   При навчанні модифікуються синаптичні ваги нейрона-переможця. Ефект цього правила досягається за рахунок такої зміни збереженого в мережі зразка (вектора синаптичних ваг нейрона-переможця), при якому він стає подібним до вхідного приклада. Нейрон з найбільшим вихідним сигналом оголошується переможцем і має можливість гальмувати своїх конкурентів і збуджувати сусідів. Використовується вихідний сигнал нейрона-переможця і тільки йому та його сусідам дозволяється коректувати свої ваги з'єднань.

   DWij (k+1)= Wij(k)+r [xj - Wij(k)].

   Розмір області сусідства може змінюватись під час періоду навчання. Звичайна парадигма повинна починатись з великої області визначення сусідства і зменшуватись під час процесу навчання. Оскільки елемент-переможець визначається по найвищій відповідності до вхідного зразку, мережі Коxонена моделюють розподіл входів. Це правило використовується в самоорганізованих картах.   Другие статьи по теме


   Источник: http://www.victoria.lviv.ua
   Категория: Нейронные сети | Добавил: X-SAM (2006-05-25)
   Просмотров: 6500 | Комментарии: 13 | Рейтинг: 0.0

   Всего комментариев: 7
   0
   7 borisoglebsks  
   Продается дом-особняк в г.Борисоглебск Воронежской обл.
   Дом 2-х эт.,цоколь.Общ.жилая пл.130кв.м,
   Имеется вода,газ,канализация,ванна и туалет раздельные.
   Дом из бруса,обложенного кирпичом.Гараж.
   тел.8-910-245-03-10, 8-47354-9-13-72

   0
   6 menshealths  
   Закажи порцию таблеток, стань чемпионом в сексе, и получи бесплатный бонус. Заказывай проверенные препараты в нашем магазине прямо сейчас. Доставим куда угодно.Самые низкие цены... http://loqulag.comuf.com

   0
   5 tabletsruss  
   Подзарядись и стань сексуальным суперменом.Самые низкие цены...

   0
   4 tabletrus  
   Расширенный ассортимент. Виагра, левитра, сиалис, все что нужно для долгих ночей, которые запомнятся надолго.Самые низкие цены...

   0
   3 menspills  
   У нас новейшая виагра 2012 года, член будет стоять как космическая ракета, купи сейчас и и ты получишь несколько таблеток виагры бонусом ))))Цены Вас поразят... http://kejonom.comuf.com

   0
   2 tablrus  
   Лучшие средства для мужской силы, теперь – еще и проверенные бренды, Виагра, Сиалис, Левитра и многое другое.Вы удивитесь ценам... http://loqulag.comuf.com

   0
   1 popersy  
   У нас самая новая виагра 2012 года, член будет стоять как ракета, купи как можно быстрее и возьми пару конфет сиалис в подарок ))))Цены Вас поразят... nivabowo.comuf.com

   Имя *:
   Email *:
   Код *:

   Украинская Баннерная Сеть
   Поиск по каталогу

   Кнопки друзей

   Статистика
   Рейтинг сайтов Powered by MyPagerank.Net

   Copyright DEBUGGER © 2007 Используются технологии uCoz